Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infectiousness /in'fek∫əsnis/  

  • Danh từ
    sự nhiễm khuẩn