Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

infectiously /in'fek∫əsli/  

  • Danh từ
    [một cách] lây lan