Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  hạnh phúc trọn vẹn; niềm vui sướng hơn
  a life of bliss
  một cuộc đời hạnh phúc
  What bliss! I don't have to go to work todday.
  Hôm nay vui sướng biết bao! Tôi không phải đi làm.

  * Các từ tương tự:
  Bliss point, blissful, blissfully, blissfulness