Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

blissfully /'blisfəli/  

  • Phó từ
    [một cách] hạnh phúc tột đỉnh, [một cách] rất sung sướng