Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (Kinh tế) Điểm cực mãn; Điểm hoàn toàn thoả mãn
    Thường để chỉ CÂN BẰNG TIÊU DÙNG trong đó người tiêu dùng hoàn toàn thoả mãn đối với hàng hoá được tiêu dùng và điểm này nằm trong GIỚI HẠN NGÂN SÁCH của anh ta