Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

alternating /'ɔ:ltə:neitiη/