Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • (kinh tế)
    Bán phá giá
    Việc bán một hàng hoá ở nước ngoài ở mức giá thấp hơn so với mức giá ở thị trường trong nước