Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

process /ˈprɑːˌsɛs/  /Brit ˈprəʊˌsɛs/