Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operation /ˌɑːpəˈreɪʃən/