Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

performance /pɚˈfoɚməns/