Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operations room /,ɒpə'rei∫nz rʊm/  

  • Danh từ
    (quân sự)
    phòng chỉ huy hành quân