Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

manipulation /mə,nipjʊ'lei∫n/  

  • Danh từ
    sự thao tác
    (xấu) sự lôi kéo, sự vận động