Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

operations research /,ɒpə'rei∫nz risɜ:t∫/  

  • Danh từ
    vận trù học