Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

answer /ˈænsɚ/  /Brit ˈɑːnsə/