Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

consequence /ˈkɑːnsəˌkwɛns/