Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự xấc láo, sự hổn xược