Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presumption /prɪˈzʌmpʃən/