Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

impoliteness /,impə'laitnis/  

  • Danh từ
    sự vô lễ