Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

brashness /'bræ∫nis/  

  • Danh từ
    (nghĩa xấu)
    sự hỗn láo
    sự lòe loẹt