Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự khiếm nhã; sự vô lễ
    sự thô sơ
    sự dữ dội; sự đột ngột