Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

forwardness /'fɔ:wədnis/  

  • Danh từ
    tính ngạo mạn