Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    tính trâng tráo, tính xấc xược