Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

presumptuousness /pri'zʌmptjuəsnis/  

  • Danh từ
    tính tự phụ, tính quá tự tin