Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sauciness /'sɔ:sinis/  

  • Danh từ
    sự láo
    sự bảnh bao