Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    sự vô lễ, sự hỗn xược
    (Mỹ) sự buồn cười