Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

insolence /'insələns/  

  • Danh từ
    sự xấc láo; tính xấc láo