Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

application /ˌæpləˈkeɪʃən/