Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

commitment /kəˈmɪtmənt/