Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

relevancy /'relivəns/  

  • Danh từ
    sự thích đáng, sự thích hợp; sự xác đáng