Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (cũng relevancy /'reləvənsi/)
    sự liên quan
    have some relevance to the matter
    có một phần liên quan đến vấn đề này