Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (như) aptitude
    sự thích hợp, sự thích đáng, sự đúng lúc, sự đúng chỗ, sự đúng