Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

appropriateness /ə'prəʊpriətnis/  

  • Danh từ
    sự thích hợp