Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

pertinence /'pɜ:tinəns/  

  • Danh từ
    sự thích đáng, sự thích hợp, sự đúng chỗ