Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Động từ
    hành hạ, áp chế
    hành hạ ai

    * Các từ tương tự:
    tyrannize, tyrannise, tyrannizer