Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

domineer /,dɒmi'niə[r]/  

  • Động từ
    độc đoán; hống hách; hà hiếp

    * Các từ tương tự:
    domineering, domineeringly