Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

tributary /'tribjʊtri/  /'tribjʊteri/

 • Danh từ
  nhánh sông
  Tính từ
  phụ lưu, nhánh (sông)
  rivers tributary to the Thames
  sông nhánh của sông Thames
  phải nộp cống, phải triều cống (nước khác, nói về quốc gia); phụ thuộc