Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (thường đùa)
    người phụ nữ hấp dẫn