Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    bẫy người (ngày xưa dùng để bắt những kẻ săn trộm…)