Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (giống cái vixen) con cáo; bộ da lông cáo
  (khẩu ngữ, nghĩa xấu) người ranh ma, tay cáo già
  Động từ
  quá khó hiểu đối với ai, làm bối rối
  anh ta hoàn toàn bối rối trước cách cư xử sự của nàng
  lừa gạt
  làm ố [thành màu] nâu
  cuốn sách này bị ố nâu ở trang để trắng đầu sách và cuối sách

  * Các từ tương tự:
  fox-brush, fox-burrow, fox-chase, fox-cub, fox-earth, fox-hunting, fox-sleep, fox-terrier, fox-trap