Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    kẻ lừa đảo, kẻ lường gạt