Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sharper /'∫ɑ:pə[r]/  

  • Danh từ
    (cách viết khác card- sharper)
    người cờ gian bạc lận