Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

four-flusher /'fɔ:'flʌʃə/  

  • Danh từ (từ lóng)
    người bịp, người lừa
    người tháu cáy