Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • quá khứ và quá khứ phân từ của sting
    xem sting