Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (số nhiều)
    kính (đeo mắt) (cách viết khác a pair of spectacles)