Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quà ăn giữa bữa; bữa ăn qua loa
  usually I only have a snack at lunchtime
  thường bữa trưa tôi chỉ ăn qua loa một vài món quà
  a snack lunch
  một bữa ăn trưa qua loa
  Động từ
  (khẩu ngữ)
  ăn qua loa (vào bữa ăn); ăn bữa qua loa
  khi đi đường tôi thích ăn quà qua loa hơn là ăn một bữa ăn đầy đủ

  * Các từ tương tự:
  snack-bar, snack-counter, snackette