Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snack-bar /'snækbɑ:[r]/  

  • Danh từ
    quầy hàng ăn, xnachba