Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

snack-counter /'snækbɑ:/  

  • -counter) /'snæk,kauntə/* danh từ
    quán rượu nhỏ; quán bán quà, xnachba