Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

segregation /,segri'gei∫n/  

 • Danh từ
  sự tách biệt
  a policy of racial segregation
  chính sách tách biệt chủng tộc

  * Các từ tương tự:
  segregationist