Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

segregationist   

  • Tính từ
    phân biệt chủng tộc
    Danh từ
    người chủ trương phân biệt chủng tộc