Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

sequestration /,siːkwə'streiʃn/  

  • Danh từ
    (luật học)
    sự tạm giữ (tài sản)
    sự tịch thu